lu.se

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hans Olsson

Född 1980, fil. kand. i Religionsvetenskap, Lunds Universitet samt cand. mag. i Afrika Studier, Köpenhamns Universitet. Sedan 2011 doktorand i missionsvetenskap med ekumenik.

Jag är intresserad av samverkan mellan religion, politik och kulturell förändring, under senare år speciellt i förhållande till den östafrikanska kontexten med fokus på Tanzania. Det är framför allt inter-religiösa relationer på institutionell nivå samt samt kristna och muslimska karismatiska rörelser som har blivit ämnen med speciell fokus.

Mitt avhandlingsprojekt behandlar pentakostala kyrkors närvaro på Zanzibar, Tanzania. Projektet fokuserar på pentakostal rituell praxis, helbrägdagörelse samt pentakostal identitet i förhållande till den av Islam dominerade sociokulturella miljön.

Innehållsansvarig: Hans Olsson
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-08-08

Hans Olsson

Kontaktinformation

Hans Olsson
Doktorand
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap

E-post

Telefon 046–222 94 63

Fax 046–222 44 26

Rum 433A

Besöksadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8

Postadress
CTR, Allhelgona Kyrkogata 8, 223 62 Lund

Hämtställe 36